+   ENGLISH
търсене
 

  1. Динко Кънчев, Новата редакция на чл. 119 от НПК и изискванията на чл. 8 от ЕКПЧОС
  2. Искра Александрова, право на зачитане на личния и семейния живот
  3. Милена Коцева, Позитивните задължения на държавата по чл. 3 и 8 от Европейската конвенция за правата на човека
  4. Доклад на SIM по чл. 8 от ЕКПЧ
  5. Павлина Панова, Чл. 8 ЕКПЧ – наказателен аспект на зачитането на личния живот, дома и кореспонденцията
  6. Петя Захариева, Общи белези на ограничителните клаузи по чл.чл. 8 – 11 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 1 от Протокол № 1
  7. Предварителен доклад на “Български адвокати за правата на човека” по съответствието на българския закон и практика с изискванията на чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека
  8. Д-р Велина Тодорова, Правото на лични отношения между родителите и децата: критичен поглед върху действащото законодателство
  9. Становище на Фондация Български адвокати за правата на човека по конституционно дело № 15/2000