+   ENGLISH
търсене
 

  1. Александър Кашъмов, “Някои въпроси при делата за обида и клевета и делата за достъп до обществена информация”
  2. Васил Чобанов, Ново потвърждение на принципите за свободния политически дебат в медиите и някои примери от практиката на Европейския съд по правата на човека през последните години
  3. Владимир Астарджиев, Прилагане на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (Някои случаи от практиката на Наказателна колегия на Софийски районен съд)
  4. Галин Несторов, Чл. 10 от ЕКПЧОС, граждански аспект: характеристика, практика на ЕСПЧ, материални и процесуални гаранции в българското законодателство
  5. Елица Стоянова, Защита на свободата на изразяване на мнение извън Съвета на Европа
  6. Мария Митева, Свобода на изразяването на мнения и на информацията – чл. 10 ЕКЗПЧОС
  7. Петя Захариева, Общи белези на ограничителните клаузи по чл.чл. 8 – 11 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 1 от Протокол № 1
  8. Предварителен доклад на Български адвокати за правата на човека - Съответствието на българското законодателство и практика с изискванията на чл. 10 от EКПЧ - Свобода на словото
  9. Доклад на SIM по чл. 10 от ЕКПЧ
  10. Martin Kuijer, Freedom Of Expression Sub Judice And Judicial Impartiality