+   ENGLISH
търсене
 

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ продължава изпълнението на проект „Защита на правата на човека по време на пандемия“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на проекта с продължителност до 03.07.2022 г. се предвижда предоставянето на безплатна правна помощ под формата на консултации на (уязвими) лица във връзка с нарушени техни права, както и изготвянето на становища по дела във връзка с нарушени права на човека.

Проектът е в отговор на потенциалната възможност за засилен ръст на нарушения на правата на човека във връзка с действия за овладяване на епидемичната криза.

Безплатните консултации ще се предоставят от практикуващи адвокати след предварителна комуникация за представяне на проблема и уговорен час за консултация на живо в офиса или дистанционно (писмено, по телефона, чрез онлайн платформа, Скайп и др.).

 

ЕКИП

 

Екипът на БАПЧ по проекта включва:

 

СТОЯН МАДИН – ръководител проект

 

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА – финансов мениджър

 

МЕТОДИЙ АНГЕЛОВ – технически секретар

 

ДИЛЯНА ГИТЕВА – адвокат

 

НИНА СЕДЕФОВА - адвокат

 

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ – адвокат

 

СОФИЯ РАЗБОЙНИКОВА - адвокат

 

СТОЯН МАДИН - адвокат

 

МАРИЯ ШАРКОВА - адвокат

 

Проектът е финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Целта на проекта е да предостави правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата им са нарушени, както и становища по вече висящи дела.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. и Оператора на фонд „Активни граждани България“.

 

Прикачени документи: