+   ENGLISH
търсене
 

През 2021 година Фондация Български адвокати за правата на човека изпълняваше проектите ACF 630 „Защита на правата на човека по време на пандемия“ и ACF 59 “Международните правозащитни стандарти на фокус”, които се планира да продължат да се изпълняват и през по-голямата част на 2022 година.

 

Проектите са финансирани в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г.

 

ДЕЙНОСТИ ACF 630 „ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ“

 

Правни консултации на граждани

 

За целите на проекта да представи правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата са им нарушени и/или са жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Консултациите ще се предоставят от практикуващи адвокати след предварителна комуникация за представяне на проблема и уговорен час за консултация на живо в офиса или дистанционно (писмено, по телефон,  онлайн и др.).

 

Правни становища по висящи производства

 

Дейността предвижда изготвянето на 4 експертни становища по вече висящи производства. Тази дейност е предвидена за граждани, които вече имат висящи производства, но не са сигурни с тяхното развитие/искат допълнително експертно мнение. Това включва запознаване с казуса и последващото заключение по него.

 

Целта на самия проект е да се обхванат възможно най-голям брой засегнати лица – както тези, които тепърва търсят защита, така и тези, които вече са предприели конкретни действия.

 

 

ЕКИП

 

Екипът на БАПЧ по проекта включва:

 

СТОЯН МАДИН – ръководител проект

 

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА – финансов мениджър

 

МЕТОДИЙ АНГЕЛОВ – технически секретар

 

ДИЛЯНА ГИТЕВА – адвокат

 

НИНА СЕДЕФОВА - адвокат

 

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ – адвокат

 

СОФИЯ РАЗБОЙНИКОВА - адвокат

 

СТОЯН МАДИН - адвокат

 

МАРИЯ ШАРКОВА - адвокат

 

Проектът е финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г в размер на 9966.00 евро. Целта на проекта е да предостави правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата им са нарушени, както и становища по вече висящи дела.

 

ДЕЙНОСТИ ACF 59 “МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВОЗАЩИТНИ СТАНДАРТИ НА ФОКУС”

 

Дейност Водене на стратегически дела:

 

Дейността се състои в подбор и процесуално представителство пред национални и международни институции по минимум 10 стратегически дела, чрез които да се атакуват структурни проблеми в българското законодателство или съдебна практика в сферата на правата на човека.

 

Дейност Изготвяне на становища

 

Част от постоянната дейност на фондация БАПЧ е предоставянето на становища по дела пред Конституционния съд, по проекти за нормативни актове, по искания до КС на Висшия адвокатски съвет или по становища, доклади и предложения на Омбудсмана на РБ. Фондацията следи и за изпълнението на решения на ЕСПЧ в частта на постановените генерални мерки. В рамките на тази дейност по проекта фондацията изготвя становища до национални институции по проблеми, засягащи защитата на правата на човека, и становища до Комитета на Министрите към Съвета на Европа по дела, поставени под засилено наблюдение. С тази дейност се цели подобряване на прилагането на международните стандарти за правата на човека от публичните институции чрез привеждане на българското законодателство и практика в съответствие с международните актове.

 

Дейност Бюлетин „Съдебна практика по правата на човека“

 

Публикуване на безплатния електронен месечен бюлетин по правата на човека. Бюлетинът се състои от подбрани, резюмирани и анотирани на български език важни за обществото ни решения на ЕСПЧ и СЕС, постановени през предходния месец. Резюмират се всички решения, класифицирани от ЕСПЧ като значими (категория 1 и 2), както и всички решения на СЕС, постановени по разпоредби на Хартата на основните права на ЕС. Подбраните решения се резюмират на български език и се анотират. Анотират се и всички решения, постановени по дела срещу България.

Успоредно с издаването на Бюлетина се обновява и каталогът с анотации към публикуваните в Бюлетина решения, групирани по теми и подтеми.

Бюлетинът е достъпен безплатно за всички потребители на сайта, както и за абонатите на Бюлетина.

 

 

Дейност Клуб на младите юристи (Агора)

 

По проекта е създадена общност от млади юристи и студенти по право чрез интерактивно обучение с практически фокус върху стандартите за правата на човека и проблемните области в националното законодателство и практика.

Дейността се състои в провеждането на тричасови дискусии, в рамките на които се обсъждат проблемни от гледна точка на прилагането на международните стандарти области в българското законодателство и практика и нови ключови за страната ни решения на ЕСПЧ и СЕС, както и възможностите за изпълнението им в България чрез промяна на съдебната практика/нормативната уредба.

 

Дейност Лятна академия по правата на човека за адвокати

 

Поради пандемията от Ковид 19 тази дейност още не е стартирала и се очаква да бъде започната през 2022 година. В рамките на дейността ще се проведат девет тридневни обучителни курса за адвокати. Във всеки цикъл залагаме участието на 20 адвокати от региона. Обучението ще се провежда от водещи експерти. Темите ще са подбрани с оглед актуалните проблеми в правоприлагането, решенията на ЕСПЧ и СЕС и докладите на международни институции относно състоянието на правната защита на правата и основните свободи в България. Темите ще са съобразени и с нуждите на местната адвокатура (напр. в АК Хасково ще се проведе обучение по бежанско право). БХК ще проведе обучение по темите полицейско задържане, престъпления от омраза и дискриминация с фокус върху роми. С дейността се цели предаване на опита и експертизата, натрупани у двете партньорски организации в областта на прилагането на стандартите за защита на правата на човека, на колегите от региона, което да повиши качеството на предоставяната адвокатска защита в съответния регион, а оттам и на правораздаването.

 

Проектът е финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г в размер на 134 898.17 евро. Основната цел на проекта е чрез разнообразни дейности да достигне до различни представители на юридическата общност и като повиши познанията, опита и чувствителността им по темата за основните права и свободи, да допринесе за подобряване прилагането на утвърдените стандарти за правата на човека.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. и Оператора на фонд „Активни граждани България“.

Прикачени документи: