+   ENGLISH
търсене
 

Picture
Наръчник за дейността на районния инспектор в близост до обществото

Наръчникът за дейността на районния инспектор в близост до обществото е част от проекта на неправителствената организация “Български адвокати за правата на човека” за теоретично и практическо обучение на районните инспектори по идентифициране и решаване проблемите на общността. В първата глава на наръчника са представени теоретичните аспекти на доктрината “Полиция в близост до обществото” и практиките за прилагането й в Европа и САЩ. Във втората глава, във вид на препоръки за РИ, са представени принципите и техниките за установяване на обществено партньорство в обслужвания район. Разгледани са и практиките за прилагане на “проблемния подход” в дейността на районния инспектор по превенцията на престъпността. Следващите части са посветени на професионалното поведение и различните измерения на социално-подпомагащата функция на РИ при работата му с уязвимите групи от населението и жертвите на престъпления. Като приложение към наръчника в Глава трета са включени преводни материали, проследяващи зараждането и еволюцията на общностната полиция и чуждестранния опит в разработката и решаването на конкретни проблеми и казуси. Автори на наръчника са доц. д-р Валентин Тодоров и Бойко Славчев.