+   ENGLISH
търсене
 
В рамките на проект "Укрепване на защитата на правата на човека в България", финансиран от Фондация Институт „Отворено общество“ – София - Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г., ще бъдат изготвени и предоставени на вниманието на компетентните държавни органи и институции 18 броя становища, мнения и/или препоръки относно съответствието/привеждането в съответствие на техните актове с международните стандарти за правата на човека.

 1. Становище по к.д. 4/2014
 2. Становище по к.д. 7/2014
 3. Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията
 4. Становище по тълкувателно дело 4/2014 на ВКС
 5. Становище по к.д. 8/2014
 6. Становище по к.д. 10/2014
 7. Становище по дело на ЕСПЧ Нешков и други срещу България
 8. Становище по Закона за чужденците в Република България
 9. Становище по приложението на чл. 12, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
 10. Становище за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия
 11. Становище относно законопроекта за изменение и допълнение на НПК от 06.01.2015 г. на МП
 12. Становище по к.д. 13/2014
 13. Становище по проект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация и предложение за изменение на Наредба № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "акушерство и гинекология"
 14. Становище до Европейската Комисия за неспазване правото на Европейския Съюз
 15. Становище до ВКС относно прилагането на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК.
 16. Становище по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
 17. Становище относно измененията и допълненията в Закона за защита от домашно насилие