+   ENGLISH
търсене
 
Целта на настоящия доклад е въз основа на анализа на практиката на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), Министерството на правосъдието (МП) и административните и гражданските съдилища да бъде оценена ефективността на новоприетите правни средства за защита и да бъдат формулирани препоръки за необходими промени на административния механизъм, включително чрез предложения за изменение на законовата и подзаконовата нормативна база и предложения за постановяване на тълкувателни решения от върховните съдилища. Докладът е изготвен от експерти на Фондация Български адвокати за правата на човека в изпълнение на договор, сключен между Министерството на правосъдието и Фондацията. Анализът обхваща периода от влизане в сила на Глава Трета „а“ от ЗСВ (1 октомври 2012 г.) до 17 юли 2015 г. Анализа може да бъде намерен и в списание "Адвокатски преглед" бр. 8/2015, както и на страницата на Висшия Адвокатски Съвет: http://www.vas.bg/bg/vas-magazine/247-2015.