+   ENGLISH
търсене
 
Докладите са изготвени от експерти на Холандския Институт по Правата на човека (SIM) в резултат на осъществения през 2005 г. и 2006 г. мониторинг на българското законодателство и практика по съвместния проект на Холандския институт за правата на човека и Фондация Български адвокати за правата на човека, “Civil Society in Support of Bulgaria’s Stable Policy for Human Rights Guarantees”, финансиран от Програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия. Самият мониторинг беше проведен с цел да се направи преглед на съответствието на законодателството и практиката със стандартите на Европейската конвенция, да се очертаят областите, нуждаещи се от промени, да се определи правилен ли е пътят на провежданата реформа на съдебната система и доколко промените се правят в светлината на стандартите на Съвета на Европа за независимост на съдебната власт, за максимална защита на основните права на индивида и в съответствие с поетите от България международни задължения.

 1. ДОКЛАД НА ХОЛАНДСКИЯ ИНСТИТУТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА (SIM) ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 5 ОТ ЕКПЧ
 2. СЪОТВЕТСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 6 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ (ГРАЖДАНСКИ АСПЕКТИ)
 3. СЪОТВЕТСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛЕН 6 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ (НАКАЗАТЕЛНИ АСПЕКТИ)
 4. СЪОТВЕТСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНА ПРАКТИКА С УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 8 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ
 5. СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН И ПРАКТИКА С УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ
 6. СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН И ПРАКТИКА С УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 14 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
 7. СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН И ПРАКТИКА С УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 2 И ЧЛ. 3 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ
 8. СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН И ПРАКТИКА С УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕ 9 И 11 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ
 9. СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН И ПРАКТИКА С УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛЕН 1 ОТ ПРОТОКОЛ 1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ
 10. СЪОТВЕСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН И ПРАКТИКА С УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОТОКОЛИ 7 И 4 КЪМ ЕМРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ
 11. Общ доклад с резюмета