+   ENGLISH
търсене
 
Практическо разработване на пречките за упражняване на адвокатска защита в законите, подзаконовите актове и организацията на съдебните сгради. В рамките на проекта /2003 г. - 2004 г./, финансиран от Институт Отворено общество, бяха изготвени подробни анализи на законодателните и фактически пречки, който се поставят пред упражняването на правото на защита. Анализите бяха обсъдени с представители на съдебната, законодателната и изпълнителната власт, както и с представители на неправителствени организации, в резултат на което бяха подготвени предложения за изменение на няколко закона и жалби срещу редица подзаконови нормативни актове.