+   ENGLISH
търсене
 
Проекта "Мониторинг и сравнително – правен анализ на частното съдебно изпълнение" бе изпълнен от Фондация “Български адвокати за правата на човека” в периода от 01.08.2006 г. – 30.06.2007 г.с финансовата подкрепа на East-West Management Institute, Inc. (EWMI), USAID - Bulgaria Judicial Strengthening Initiative (JSI). Основните дейности по проекта бяха: извършване на обхватен мониторинг и сравнително – правен анализ на новосъздаденото със Закона за Частните съдебни изпълнители частно съдебно изпълнение, представляващо непознат до момента инструмент на българското гражданско процесуално право и представяне на резултатите на мониторинга под формата на анализи, препоръки и предложения за изменения на нормативни актове. По - долу ще намерите анализите, предложенията и препоръките изготвени в периода на проекта.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ В ПРАКТИКАТА НА ЕВРОЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
 2. СРАВНИТЕЛЕН ПРАВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
 3. АНАЛИЗ НА ЗАКОНОВАТА И ПОДЗАКОНОВА НОРМАТИВНО БАЗА В ОБЛАСТТА НА ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 4. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ
 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ГПК
 6. ПРЕПОРЪКИ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 7. ПРЕПОРЪКИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КАМАРАТА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
 8. ПРЕПОРЪКИ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В НЯКОИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИИТЕ И ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (ЧСИ)
 10. АНАЛИЗ НА МНЕНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИ АДВОКАТИ И ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
 11. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЪРЖАВНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАТОВАРЕНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ