+   ENGLISH
търсене
 
Настоящите предложения са изработени от Фондация Български адвокати за правата на човека с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE TRUST), в периода 2008 г. - 2010 г.

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЯРКА ПО ЧЛ. 5 ОТ ЕКЗПЧОС -ОБЖАЛВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО НА ОБВИНЯЕМИЯ ДО 72 ЧАСА ЗА ДОВЕЖДАНЕ ПРЕД СЪД ПО ЧЛ. 64, АЛ. 2 ОТ НПК
  2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЯРКА ПО ЧЛ. 46 ОТ ЕКПЧ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ НА ЕСПЧ ПО ДЕЛА С/У БЪЛГАРИЯ, УСТАНОВИЛИ НАРУШЕНИЯ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ (ЧЛ.6 ЕКПЧ) - Изменение и допълнение на чл. 519 от ГПК

  3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЯРКА ПО ЧЛ. 46 ОТ ЕКПЧ - Отмяна на влезли в сила решения на български съдилища по граждански дела, когато с решение на ЕСПЧ е установено нарушение на ЕКЗПЧОС
  4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩА МЯРКА ПО ЧЛ. 46 ОТ ЕКЗПЧОС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ НА ЕСПЧ, В КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС В РАЗУМЕН СРОК В ГРАЖДАНСКОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛЕН 6 § 1 ОТ КОНВЕНЦИЯТА
  5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩА МЯРКА ПО ЧЛ. 46 ОТ ЕКЗПЧОС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ НА ЕСПЧ, В КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЧЛЕН 2 ОТ ПРОТОКОЛ № 4 КЪМ ЕКЗПЧОС
  6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЯРКА ПО ЧЛ. 46 ОТ ЕКЗПЧОС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ НА ЕСПЧ ПО ДЕЛА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ, УСТАНОВИЛИ ПРОДЪЛЖАВАЩИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ. 5 ОТ ЕКЗПЧОС
  7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЯРКА ПО ЧЛ. 46 ОТ ЕКЗПЧОС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ НА ЕСПЧ ПО ДЕЛА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ, УСТАНОВИЛИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ. 2 ОТ ПРОТОКОЛ № 7 КЪМ ЕКПЧ
  8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЯРКА ПО ЧЛ. 46 ОТ ЕКЗПЧОС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ НА ЕСПЧ ПО ДЕЛА С/У БЪЛГАРИЯ, УСТАНОВИЛИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ. 13 ОТ ЕКЗПЧОС ПОРАДИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБХВАТ НА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 2 ОТ ЗОДОВ
  9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГЕНЕРАЛНА МЯРКА ПО ЧЛ. 46 ОТ ЕКПЧ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА - Любомира Недкова Тодорова Енева и Добрев /Великови и др. с/у България/