+   ENGLISH
търсене
Къде съм:  Начало  » База данни
 

База данни на БАПЧ

 1. Право на живот
 2. Забрана на принудителния или задължителния труд. Забрана на робството.
 3. Право на свобода и сигурност. Условия за лишаване от свобода.
 4. Съобщаване на основанията за задържането
 5. Процедурни гаранции при задържане под стража
 6. Обжалване на задържането пред съд
 7. Обезщетение при незаконно задържане
 8. Забрана за обратно действие на наказателен закон. Забрана за съдене два пъти за едно нещо.
 9. Право на зачитане на личния и семейния живот.
 10. Право на зачитане на дома и работното място
 11. Право на брак
 12. Неприкосновеност на кореспонденцията
 13. Защита на личните данни
 14. Свобода на мисълта, съвестта и религията
 15. Свобода на словото и свобода на информацията
 16. Свобода на събранията
 17. Свобода на сдружаването
 18. Право на участие в избори. Право на петиции и на добра администрация.
 19. Право на собственост
 20. Права свързани с образованието и науките
 21. Свобода на придвижване и пребиваване. Експулсиране. Бежанци.
 22. Равенство и забрана за дискриминация
 23. Хора с увреждания
 24. Право на справедлив процес в наказателното производство
 25. Право на справедлив процес в гражданското производство
 26. Право на справедлив процес в административното производство
 27. Право на ефективни вътрешноправни средства за защита
 28. Право на жалба пред международни институции, допустимост, заличаване
 29. Защита на правата при извънредни обстоятелства
 30. Права свързани с полагането на труд. Свобода на стопанската инициатива.
 31. Права на детето
 32. Право на закрила на здравето, социална сигурност и социална помощ.
 33. Опазване на околната среда
 34. Защита на потребителите
 35. Други права