+   ENGLISH
търсене
 
В рамките на проект "Укрепване на защитата на правата на човека в България", финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г., беше изготвен доклад на база на проведено сравнително проучване на преподаването на материята за правата на човека в български и други европейски университети и друг доклад на база анкетно проучване сред магистрати, адвокати, разследващи полицаи и служители в пенитенциарните учреждения, относно качеството на обучението в тази сфера и прилагането на получените знания и информация в тяхната работа. Тук може да намерите и презентации относно преподаването на материята в Германия, Полша и Чехия.

  1. Сравнително проучване на преподаването на правата на човека в българските и други европейски университети
  2. Аналитичен доклад за извършеното проучване на мнението на магистрати, адвокати, полицейски и пенитенциарни служители относно обучението в сферата на на правата на човека
  3. HR Education in the Czech Republic
  4. Teaching of Human Rights at the Faculty of Law
  5. The teaching of human rights in legal faculties in Poland and in particular – the University of Warsaw
  6. Заключителен доклад за осъщественото от Фондация БАПЧ сравнително проучване на преподаването на правата на човека
  7. Comparative study in relation to the teaching of human rights and in particular on the European Convention on Human Rights in Bulgarian and other European Universities